BITWA GORLICKA 1914-1915

Obecnie wspólnie z kierownikiem Wydziału Strategii i Promocji Urzędu Miasta w Gorlicach z panem Jakubem Diduch, pracujemy nad materiałem do historycznej wystawy z okazji 100 rocznicy Bitwy Gorlickiej. Mamy wybranych 120 fotografii w tym bardzo ciekawe zdjęcia żołnierzy austriackich, którzy brali udział w I wojnie światowej. Ekspozycje tej bardzo ciekawej wystawy można będzie oglądać w majowe dni Gorlic 1914 rok.

WCZORAJ I DZIŚ W GORLICACH

Świetne – czarno białe fotografie wykonane w ramach konkursu dla wszystkich fotografujących i społeczności miasta, organizowanego przez Gorlickie Towarzystwo Fotograficzne pokazujące Gorlice sprzed 100 lat można oglądać od 1 stycznia 2014r. do 31 stycznia 2014r. Wystawa czynna w środy i czwartki od godz. 13.00 do 17.00 w Gorlickim w Salonie Fotografii przy ul. Mickiewicza 14.

Wystawa zawiera bardzo cenne stare fotografie, które mają niepowtarzalny urok. Nieoceniona jest też ich wartość historyczna mówi Andrzej Bara – prezes Gorlickiego Towarzystwa Fotograficznego, gdyż pokazują nasze Gorlice, które już przeminęły, ukazują wydarzenia z przeszłości jak i obecne życie gorliczan na zrewitalizowanym rynku gorlickim. Najbardziej cenne są fotografie rynku Gorlickiego sprzed I wojny światowej jak i w okresie wojny 1914-1915r. oraz późniejsze lata jego odbudowy, a szczególności uroczystości – Nawiedzenie Matki Boskiej Częstochowskiej, unikatowa fotografia, której autorem jest Pana Janusz Fiega.  Ogromną prace włożono w czasie odbudowy Galerii Sztuki w BWA: „Dwór Karwacjanów”, w którym pierwszy wernisaż wystawy prac mieli Władysław Hasior i Kazimierz Twardowski, kwiecie 1983r. Wiele fotografii kolorowych pokazali członkowie Gorlickiego Towarzystwa Fotograficznego dokumentując obecny rynek i jego ciekawą architekture.

Liczymy, że wystawa ta wzbogaci Państwa i naszą wiedzę historyczną jak również zwiększy szansę na przetrwanie szacownych zabytków historii miejskiej architektury od początku założenia Gorlic.

KONKURS DLA CZŁONKÓW GTF

Zapraszamy wszystkich członków Gorlickiego Towarzystwa Fotograficznego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. Na Szlaku Architektury Drewnianej w Powiecie Gorlickim. Więcej informacji w regulaminie konkursu który znajduje się poniżej.

Regulamin Konkursu fotograficznego

Na Szlaku Architektury Drewnianej w Powiecie Gorlickim

1. Postanowienia ogólne

1) Cele konkursu fotograficznego pt. Na Szlaku Architektury Drewnianej w Powiecie Gorlickim

Popularyzacja Szlaku Architektury Drewniej w tym obiektów UNESCO.
Artystyczna prezentacja obiektów drewnianych znajdujących się na szlaku architektury drewnianej w tym obiektów UNESCO w powiecie gorlickim.
Propagowanie Dziedzictwa Architektury Drewnianej w tym obiektów UNESCO
w materiałach promocyjnych i wydawnictwach.

2) Organizatorem konkursu jest Gorlickie Towarzystwo Fotograficzne w Gorlicach, ul. Mickiewicza 14/16.

2. Uczestnicy konkursu

1) Udział w konkursie może wziąć każdy członek Gorlickiego Towarzystwa Fotograficznego.

3. Zasady udziału w konkursu.

1) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 fotografii obiektów znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej w Powiecie Gorlickim.

2) Zalecany przez Organizatora format fotografii to 24 x 30 cm. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Fotografie dostarczyć należy również w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF na płytce DVD dołączonych do zdjęć.

3) Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie i podpisanie karty uczestnictwa, której wzór stanowi Załącznik nr.1 do mniejszego regulaminu.

4) Fotografie zgłaszane na konkurs muszą być na odwrocie opaczone metryczką zawierające następując informacje: tytuł, miejsce i obiekt przestawiony na fotografii oraz „godło” autora.

5) Podpisana karta uczestnictwa potwierdza zapoznaniem się z regulaminem konkursu i jego akceptacją.

6) Fotografie bez metryczki i podpisanej karty uczestnictwa w konkursie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

7) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystanie fotografii przesłanych na konkurs w publikacjach związanych z konkursem oraz innych celach promocyjnych. Organizator informuje, że fotografie mogą być wykorzystane wyżej wymienionych celach przez Gorlickie Towarzystwo Fotograficzne.

8) Uczestnik, podpisując kartę uczestnictwa oświadcza, że:

a) Posiada pełnię praw autorskich do przesłanych fotografii

b) Udziela Organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do przesłanych fotografii bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art.50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., w tym szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

c) Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji konkursu: imię, nazwisko, adres zamieszkania – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, Dz. Nr. 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.

4. Miejsce i termin składania prac.

Fotografia, płytkę DVD oraz kartę zgłoszenia, znajdującą się w zamkniętej kopercie, opacznej godłem uczestnika konkursu należy dostarczyć na adres:

Gorlickie Towarzystwo Fotograficzne w Gorlicach

38-300 Gorlice

Ul. Mickiewicza 14/16

W terminie do 17 maj 2014 roku

5. Jury.

Przesłane prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wstawę i lub wyda katalog pokonkursowy. Decyzje Jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

6. Nagrody i wyróżnienia.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I nagroda – złota rama

II nagroda – srebrna rama

III nagroda – brązowa rama

Oraz 3 wyróżnienia – dyplomy

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub ilości przyznanych nagród.

7. Rozstrzygnięcie konkursu.

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 maja 2014 roku

2) Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczeniu nagród oraz miejscu otwarcia wystawy pokonkursowej.

3) Nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez Jury prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

8. Postanowienia końcowe.

1) Organizator zastrzega, iż przesłane na konkurs fotografie nie będą zwracane.

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia źle zabezpieczonych prac przesłane na konkurs.

3) Regulamin i karty zgłoszeń będą przesłane pocztą dla członka GTF do 20 kwietnia 2014 roku oraz dostępne na stronie internetowej www.gtf.gorlice.pl. Szczegółowych informacji udziela Organizator konkursu tel. 509 430 061, 508 570 780.

PIERWSZA WYSTAWA FOTOGRAFII W GTF

Z okazji otwarcia Gorlickiego Salonu Fotografii w nowej siedzibie Gorlickiego Towarzystwa Fotograficznego, Burmistrz Miasta Gorlice Witold Kochan zwiedzając wystawę fotograficzną autorstwa Andrzeja Bary pt. „Piękno Przyrody w Beskidzie Niskim” złożył serdeczne gratulacje.

Jest przekonany, że niedawno reaktywowane, założone pięćdziesiąt lat temu Gorlickie Towarzystwo Fotograficzne, dzięki aktywności i talentom jego członków wielokrotnie będzie nas pozytywnie zaskakiwało, organizując ciekawe, oryginalne, i znaczące wydarzenia kulturalne. Cieszy się, że będzie to możliwe także dlatego, iż fotograficy należący do GTF mogą korzystać z siedziby w centrum naszego miasta.

Ważne, że już w pierwszy oficjalny dzień działalności salonu, w trakcie którego odbywa się wernisaż wystawy fotograficznej autorstwa Andrzeja Bary, dowodzi potrzeby jego istnienia, w tym właśnie miejscu. Stanowi również potwierdzenie wysokiego poziomu artystycznego, którego spodziewamy się także po następnych waszych przedsięwzięciach. (mówi Witold Kochan)

A zatem proszę o przyjęcie najlepszych życzeń związanych z Waszą działalnością, udanych cieszących się zainteresowaniem społecznym waszych wystaw, oraz rozwoju fotograficznej twórczości i znakomitych artystycznych pomysłów. (dodał)

Wystawę można zwiedzać w Gorlickim Salonie Fotografii, mieszczącym się w Gorlicach przy ul. Mickiewicza 14, w każdy czwartek od godz 13:00 do 18:00, do końca miesiąca czerwca 2013 r.

Serdecznie zapraszamy.

GORLICKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE W NOWYM LOKAL

W związku z 50 rocznicą założenia Gorlickiego Towarzystwa Fotograficznego, w marcu 2013 roku zwróciliśmy się z prośba do Burmistrza Witolda Kochana o przyznanie nam lokalu po byłej Art Galerii. Lokal od wielu lat był pustostanem, w odpowiedzi Pan burmistrz miasta Gorlice zarządzeniem nr 143/212 przyznał usytuowany przy ulicy Mickiewicza 14 lokal w celu prowadzenia statutowej działalności przez GTF.

f3ad4a234535b69ec9bf916a25462992_XL

W zamian GTF zadeklarował stałą współpracę z Urzędem Pana Burmistrza, w zakresie dostępu do bogatych archiwów GTF,  organizowania wystaw oraz innych inicjatyw promujących nasze miasto.

13 marca 2013 roku dokonaliśmy uroczystego otwarcia nowej siedziby. Symboliczną wstęgę przecięli prezes GTF Andrzej Bara  oraz wszyscy pozostali członkowie.